Communication Arts

Bachelor of Arts (B.A.) in Communication Arts

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร ผู้สำเร็จการศึกษาควรมีความรู้ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในประเทศไทยและในประเทศต่างๆรวมถึงมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม 


แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกาประชาสัมพันธ์ การสร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นกรรมการตัดสินงานแสดงต่างๆApply Now
CommunicationArts (CA)

1.Core Courses

Studentsmust complete 45 credits from courses offered below.

055110             Englishfor Communication Arts   (3 credits)

055120             Historyof Communications   (3 credits)

055121             MultimediaCommunications   (3 credits)

055122             Ethicsin Communications   (3 credits)

055123             SpokenCommunications   (3 credits)

055130             Newspaperand Magazine Journal   (3 credits)

055210             Creative Writing   (3 credits)

055220             Research for Communications   (3 credits)

055221             Music for Communications   (3 credits)

055230             Radio Journalism andBroadcasting   (3 credits)

055231             Television Journalism andBroadcasting   (3 credits)

055241             Photography forCommunication Arts   (3 credits)

055324             Strategic Communications   (3 credits)

055330             Communication Theory   (3 credits)

055340             Theater and Film   (3 credits)


2.Communication Art Major Courses (CA-Major)

Studentsmust complete 33 credits from courses offered below.

055222             Professional ImageManagement   (3 credits)         

055240             Multimedia Production   (3 credits)

055242             Web Design and Development   (3 credits)

055310             Phonetics, Diction andLinguistics   (3 credits)

055311             Semantics   (3 credits)

055312             Document Analysis andCriticism   (3 credits)

055320             Persuasion andArgumentation   (3 credits)

055321             Technology inCommunications   (3 credits)

055322             Mass Communications   (3 credits)

055323             Communications in PublicRelations   (3 credits)

055341             Professional Presentations   (3 credits)

 

3. Major Elective Courses

Studentschoose to enroll one of the following 2 study tracts

3.1Cooperative Education in Communication Arts (055 495) and 9 more credits from courses listed below

3.2Seminar in Communication Arts 055 491 (3 Credits) and Internship in Communication Arts 052 498 (3Credits) and 12 more credits from listed below

055313             Short Story Writing   (3 credits)

055314             Playwriting andScreenwriting   (3 credits)

055325             InterpersonalCommunications   (3 credits)

055326             Globalization inCommunications   (3 credits)

055342             Radio Production   (3 credits)

055343             Television Production   (3 credits)

055344             Broadcasting Regulationsin Mass Communication   (3 credits)

055345             Issues in Radio,Television and Film   (3 credits)

055346             Studio Photography   (3 credits)

055420             Campaign Planning andManagement   (3 credits)

055421             Signing for the HearingImpaired Communication   (3 credits)

055422             Crisis ManagementCommunications   (3 credits)

055423             Negotiation and ConflictResolution   (3 credits)

055430             Investigative Reporting   (3 credits)

055440             Student Newspapers andWebsites   (3 credits)

055441             Student Literary Magazine   (3 credits)

055442             Documentary Film   (3 credits)

055491             Seminar in CommunicationArts   (3 credits)

055495             Cooperative Education inCommunication Arts   (9 credits)

055498             Internship inCommunication Arts   (3 credits)

 

 

 

 


Course description